bình oxy airgas sds tờ

Môi trường sản xuất

Đối tác hợp tác

theo Quy định (EU) số 1907/2006- bình oxy airgas sds tờ ,Tờ Dữ Liệu An toàn cho m ục danh mục sẵn cótại Trang 2 của 15 Phần 2. Nhận dạng các nguy cơ 2.1 Sự phân loại hóa chất hoặc hỗn hợp Phân loại (Quy định số 1272/2008 (EC)) Chất rắn gây oxy hoá, Nhóm 3, H272 Kích ứng mắt, Nhóm 2, H319Tờ Dữ Liệu An Toàn - SDS / PDSSDS : 31608 Da: Không cần phải dùng biện pháp sơ cứu đặc biệt nào. Để phòng ngừa, tháo quần áo và giày dép nếu bị thấm nhiễm. Để gột hết chất này ra khỏi da, sử dụng xà bông và nước. Hãy thải bỏ quần áo và giày dép đã thấm nhiễmTờ Dữ Liệu An Toàn - SDS / PDS

SDS : 35157 Tờ Dữ Liệu An Toàn ĐOẠN 1 NHẬN DIỆN SẢN PHẨM VÀ CÔNG TY Delo Silver SAE 30, 40, 50, 10W-30, 15W-40, 20W-50 Sử dụng sản phẩm: Dầu Động Cơ Chịu Tải Nặng (Các) số sản phẩm: 219930, 500548, 500549, 500551, 500587, 500588, 500589 Nhận diện công ty

Tờ Dữ Liệu An Toàn - SDS / PDS

SDS : 44449 Tờ Dữ Liệu An Toàn ĐOẠN 1 NHẬN DIỆN SẢN PHẨM VÀ CÔNG TY Delo 400 MGX SAE 15W-40 Sử dụng sản phẩm: Dầu Động Cơ Chịu Tải Nặng (Các) số sản phẩm: 219728, 500634 Nhận diện công ty Công ty TNHH Dầu nhờn Chevron Việt Nam Lô F4 - Khu Công nghiệp Đình Vũ - …

Tờ Dữ Liệu An Toàn - SDS / PDS

SDS : 40173 Tờ Dữ Liệu An Toàn ĐOẠN 1 NHẬN DIỆN SẢN PHẨM VÀ CÔNG TY Delo Gear EP-5 SAE 80W-90, 85W-140 Sử dụng sản phẩm: Nhớt Cầu (Các) số sản phẩm: 219941, 510411, 510412 Nhận diện công ty Công ty TNHH Dầu nhờn Chevron Việt Nam Lô F4 - Khu Công nghiệp Đình Vũ - …

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT - merckmilliporeom

Tờ Dữ Liệu An toàn cho mục danh mục sẵn có tại 2.2 Các yếu tố nhãn Dán nhãn (Quy định số 1272/2008 (EC)) Hình đồ cảnh báo nguy cơ Lời cảnh báo Nguy hiểm Cảnh báo nguy hiểm H272 Có thể gây cháy dữ dội; chất ôxy hóa. H290 Có thể ăn mòn kim loại.

Tờ Dữ Liệu An Toàn - SDS / PDS

SDS : 28103 Tờ Dữ Liệu An Toàn ĐOẠN 1 NHẬN DIỆN SẢN PHẨM VÀ CÔNG TY Bright-Cut Metalworking Fluid AH, AXH, NM Sử dụng sản phẩm: Chất lỏng bôi trơn kim loại (Các) số sản phẩm: 530731, 530733, 530734 Nhận diện công ty Công ty TNHH Dầu nhờn Chevron Việt Nam